ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Ο Επιτηρητής είναι ο µόνος υπεύθυνος του φορέα που παρευρίσκεται στην αίθουσα καθ’ όλη την διάρκεια της εξέτασης. Η παρουσία του Επιτηρητή που ορίζεται από την Vellum και του επιτηρητή που ορίζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο φορέα διαπίστευσης εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων. Ειδικότερα, ο Επιτηρητής του φορέα:

 1. Επιβλέπει και αποτρέπει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων.
 2. Σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος ή δυσλειτουργίας του εξεταστικού συστήματος, ο Επιτηρητής καλεί τον ορισμένο τεχνικό υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου, για να επιληφθεί του προβλήματος, χωρίς να επηρεάζεται η εξεταστική διαδικασία.
 3. Ο Επιτηρητής μπορεί να προβαίνει στη διακοπή των εξετάσεων, εάν και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται δυσεπίλυτα τεχνικά προβλήματα στο δίκτυο και τους Η/Υ του Εξεταστικού Κέντρου, που δεν επιτρέπουν – παρά τις προσπάθειες – την περαιτέρω διενέργεια των εξετάσεων.
 4. Ο Επιτηρητής μπορεί να προβαίνει στην απομάκρυνση από την εξέταση ενός ή περισσοτέρων εξεταζομένων εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ VELLUM

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας Επιτηρητής Εξετάσεων Vellum είναι :

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή
 • Δίπλωμα ΙΕΚ
 • Η κατοχή τίτλου σπουδών συναφούς με την πληροφορική ή πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ, καθώς και η επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα.

Κατεβάστε εδώ την αίτηση επιτηρητή

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Η VELLUM.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Η προσωπικότητα και η συμπεριφορά των επιθεωρητών, συνθέτουν το προφίλ της Vellum, εκφράζουν την εμπιστοσύνη, διαφυλάττουν το κύρος φορέα και φροντίζουν για την αξιοπιστία και διαφάνεια των εξετάσεων ώστε να τηρούνται απόλυτα οι θεσμοθετημένες προδιαγραφές.

Τα βασικά καθήκοντα του επιθεωρητή συνοψίζονται στους δύο παρακάτω τομείς:

 • Επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού πληροφορικής. Πρόκειται για την αρχικήεπιθεώρηση ενός εν δυνάμει εξεταστικού κέντρου
 • Επιθεωρήσεις για την ασφάλεια και την διενέργεια των εξετάσεων. Πρόκειται για απροειδοποίητη επιθεώρηση κατά την εξέλιξη εξεταστικής περιόδου με σκοπό την επίβλεψη τήρησης των αρχικών προδιαγραφών και την ορθή διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ VELLUM

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε τμήμα marketing
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Επαγγελματική Ακεραιότητα
 • Ενδελεχή γνώση επί της διαδικασίας πιστοποίησης ενός εξεταστικού κέντρου,  του σχήματος πιστοποίησης και της εξεταστικής διαδικασίας της Vellum Global Educational Services
 • Ικανότητα να διευθετεί αποτελεσματικά ζητήματα/προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αρχικής ή της περιοδικής επιθεώρησης
 • Ικανότητα να διευθετεί αποτελεσματικά ζητήματα/προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας.

Για να ενταχθείτε στο μητρώο Επιθεωρητών της Vellum Global Educational Services παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας στο info@vellum.org.gr