Προδιαγραφές Πιστοποίησης Εξεταστικού Κέντρου Vellum

Α. Γενικές Προδιαγραφές Υποψηφίου Εξεταστικού Κέντρου

 1. Το εξεταστικό κέντρο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μια (1) ενιαία και αυτόνομη αίθουσα εξέτασης, διακεκριμένη από τους άλλους χώρους του οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες εξέτασης.
 2. Το εξεταστικό κέντρο πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) & σαρωτή (scanner)
 3. Το εξεταστικό κέντρο πρέπει να διαθέτει σύνδεση Internet ADSL με ταχύτητα τουλάχιστον 2 Mbps.
 4. Το εξεταστικό κέντρο πρέπει να διαθέτει τοπικό δίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbit.
 5. Το εξεταστικό κέντρο πρέπει να διασφαλίζει την Αδιάλειπτη Παροχή Τάσης (UPS).
 6. Το εξεταστικό κέντρο πρέπει να διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, σε όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικασία εξέτασης (π.χ. εξεταζόμενους, επιτηρητές κ.λ.π.) όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 7. Το εξεταστικό κέντρο πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και ηλεκτρολογικής ασφάλειας όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σε όλους τους χώρους και σε όλες τις αίθουσες εξέτασης.
 8. Το εξεταστικό κέντρο στην περίπτωση που εξεταζόμενοι είναι άτομα με κινητικές δυσκολίες, διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβασή τους από την είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου έως την αίθουσα εξέτασης και σε κατάλληλους χώρους υγιεινής.

Β. Προδιαγραφές Εξεταστικών Αιθουσών

Ο χώρος των εξετάσεων να επαρκεί για κάθε είδος εξέτασης που το υποψήφιο κέντρο προσδοκά να διοργανώσει, έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Η αίθουσα εξέτασης δεν επιτρέπεται να είναι υπόγεια.
 2. Κάθε αίθουσα εξέτασης να είναι εξοπλισμένη καταλλήλως με εργονομικά καθίσματα και θρανία ή γραφεία Η/Υ, ένα για κάθε υποψήφιο. Ιδιαίτερη προσοχή στις αίθουσες όπου τα θρανία μπορεί να μην φαίνονται από τους επιτηρητές, π.χ. πίσω από κολόνες.
 3. Κάθε αίθουσα εξέτασης να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 5 θέσεις εξέτασης.
 4. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης η ελάχιστη επιφάνεια ανά εξεταζόμενο είναι 2 τ.μ.
 5. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οθονών των Η/Υ των εξεταζομένων να είναι 1 μέτρο.
 6. Σε κάθε υπολογιστή της αίθουσα εξέτασης να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 7. Κάθε αίθουσα εξέτασης να διαθέτει φυσικό εξαερισμό & φωτισμό.
 8. Κάθε αίθουσας εξέτασης να διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα για καλές συνθήκες θερμοκρασίας (θέρμανση/ψύξη) και υγρασίας.
 9. Κάθε αίθουσα εξέτασης να διαθέτει κατάλληλο επίπεδο θορύβου.
 10. Κάθε αίθουσα εξέτασης να έχει ρολόι τοίχου σε εμφανές σημείο.

Σε κάθε αίθουσα εξέτασης να διασφαλίζονται οι κανόνες της υγιεινής και ασφάλειας.

Γ. Προδιαγραφές Υλικού (Hardware)

Για την εγκατάσταση και εκτέλεση του απαραίτητου λογισμικού εξετάσεων της Vellum IT Skills Testing Software και IT Skills Test Center Administration, απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά υλικού (hardware) ή καλύτερα από αυτά:

 • Οι ελάχιστες απαιτήσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι:
 1. Επεξεργαστής Intel Pentium core 2 duo 1,6GHz
 2. RAM 4GB
 3. VGA κάρτα γραφικών με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 1280×1024 pixels
 4. Οθόνη με δυνατότητα ανάλυσης τουλάχιστον 1280×1024 pixels
 5. Σκληρός δίσκος με τουλάχιστον 120GΒ κενό χώρο
 6. Πληκτρολόγιο
 7. Ποντίκι
 8. Ακουστικό Μέσο (ηχεία, ακουστικά)
 • Τοπικό δίκτυο LAN εύρους τουλάχιστον 100Mbps
 • Ο υπολογιστής στον οποίο θα εγκατασταθεί η εφαρμογή IT Skills Central Administration απαιτείται να έχει σύνδεση Internet.
 • Εκτυπωτής

Δ. Προδιαγραφές Λογισμικού (Software)

Το λογισμικό IT Skills Testing Software και IT Skills Test Center Administration εγκαθίσταται και εκτελείται σε Η/Υ με εγκατεστημένο λογισμικό (software) τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και μία από τις ακόλουθες εφαρμογές σε ελληνική έκδοση, σε πλήρη μορφή (full installation).

Λειτουργικό Σύστημα

Εφαρμογές

·     Microsoft Windows 11 Ελληνικά

·    Microsoft Office 2021 Ελληνικά (full installation)

·     Microsoft Windows 10 Ελληνικά

·    Microsoft Office 2019 Ελληνικά (full installation)

Ε. Διάθεση Προσωπικού

Το Ε.Κ. ορίζει και δηλώνει τους παρακάτω ρόλους για την απρόσκοπτη διαχείριση, προετοιμασία και λειτουργία των εξετάσεων της Vellum Global Educational Services:

 1. Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου, είναι το άτομο που λειτουργεί ως εκπρόσωπος του εξεταστικού κέντρου και είναι υπεύθυνο όσον αφορά στις πιστοποιήσεις Vellum Global Educational Services και έχει την διαχειριστική ευθύνη αυτών.
 2. Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης & Αναπληρωτή Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης, είναι το άτομο που είναι παρών κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο συγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο, με κύριο έργο τον έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων εξέτασης και των απαιτούμενων ενεργειών προετοιμασίας του χώρου, των θέσεων εξέτασης και των συστημάτων Η/Υ, προκειμένου να διενεργηθούν οι εξετάσεις στα θέματα στα οποία θα εξετασθεί κάθε υποψήφιος. Επίσης επιλαμβάνεται των όποιων τεχνικών προβλημάτων ή δυσλειτουργιών (σε συνεργασία με το τμήμα υποστήριξης της Vellum).

Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις για να αντεπεξέλθει σε αυτά που ορίζει ο ρόλος του και δεν δύναται να είναι και εκπαιδευτής των εξεταζομένων.