Σχετικά με τηVellum

 

Η «Vellum Global Educational Services» ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης προσώπων.

Το έτος 2006 πιστοποιήθηκε από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), νυν Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ και έκτοτε ετησίως ανανεώνει την άδεια λειτουργίας της σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Close-up portrait of pretty female manager from sales department. Indoor photo of smiling girl working in office with discussing people on background.
Cheerful mood. Group of people at business conference in modern classroom at daytime.
Start-up meeting of designers looking for new creative ideas

Το έτος 2014 διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για σχήματα πιστοποίησης, τα οποία ακολουθούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012.

Από το 2016 είναι αποκλειστικός πάροχος πιστοποίησης στα εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης του Freestudies.gr.

Η Vellum Global Educational Services διαθέτει σήμερα πανελλαδικά 300 συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα, καλύπτοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης με ένα πλήρες φάσμα εξετάσεων, διαπίστευσης και ανάπτυξης υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Οι δράσεις και το έργο της εταιρείας δεν περιορίζονται μόνο στην πιστοποίηση φυσικών προσώπων. Ως ευαισθητοποιημένος οργανισμός συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιείται. Υποστηρικτής της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Equal Society, ενθαρρύνει το κοινωνικό της έργο προσφέροντας ευκαιρίες για πιστοποίηση πληροφορικής σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Δωρεές εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολεία των περιοχών εμβέλειας της εταιρείας, έρχονται να προστεθούν και αυτές στις κοινωνικές της δράσεις.

Η Vellum Global Educational Services ως πάροχος πιστοποιήσεων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, προλαμβάνει και ακολουθεί τις ελληνικές εκπαιδευτικές εξελίξεις. Στο ευρύ φάσμα των πιστοποιήσεων πληροφορικής που διαθέτει, έρχονται να προστεθούν και νέες σε αντικείμενα και θεματικές που ορίζει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μέσα από το εκπαιδευτικό πλαίσιο των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων. Εξελίσσεται δε, σε φορέα πιστοποίησης όλων των επαγγελμάτων που θεσμοθετεί το εκπαιδευτικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρέχοντας ποιότητα στη γνώση, τεχνολογία στη μέθοδο και πιστοποίηση στην κατοχή διεθνών διπλωμάτων.

Η «Vellum Global Educational Services» κατανοώντας τη σημασία της αμεροληψίας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, έχει εντοπίσει, αναλύσει και τεκμηριώσει δυνατότητες σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν από την παροχή της πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών που προκύπτουν από τις σχέσεις τους.

 Η «Vellum Global Educational Services» διαχειρίζεται αυτές τις συγκρούσεις και διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των δραστηριοτήτων της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «Vellum Global Educational Services»

Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019, την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 33198/Κ6/2023 – ΦΕΚ 1961/τ. Β/27-03-2023 και την ΚΥΑ 228536/2018 – ΦΕΚ 12/Β/10-1-2018. Το Σ.Δ.Π εφαρμόζεται σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης και την ικανοποίηση των πιστοποιημένων προσώπων.

  • Δεσμεύεται να εξασφαλίζει ότι το Σ.Δ.Π. είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον.
  • Εφαρμόζει όλες τις κείμενες Νομοθετικές Διατάξεις.
  • Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των Σχημάτων Πιστοποίησης.
  • Σχεδιάζει, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα σχήματα πιστοποίησης, την οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π..
  • Θέτει αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε εταιρικό και λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή / και Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της «Vellum Global Educational Services».
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους (τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό) για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας. Τηρεί τις προϋποθέσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και υλοποιεί τη βελτίωση των Σχημάτων Πιστοποίησης.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών και των συνεργατών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης.

Η  συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας, των παρεχόμενων υπηρεσιών της και του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της «Vellum Global Educational Services» και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων της.    

Η «Vellum Global Educational Services», υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 33198/Κ6/2023 – ΦΕΚ 1961/τ. Β/27-03-2023

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ