Στόχος είναι η εξέταση βασικών γνώσεων και τεχνογνωσίας των υποψηφίων, αναφορικά με το σύνθετο ρόλο του Στελέχους Διαχείρισης Αποθήκης, τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει γύρω από τις εργασίες διαχείρισης και οργάνωσης της αποθήκης.

Εξεταζόμενες ενότητες
  • Προγραμματισμός καθημερινών παραλαβών
  • Προγραμματισμός καθημερινών εκροών της αποθήκης
  • Εποπτεία της διαδικασίας φόρτωσης των αγαθών στα μεταφορικά μέσα και παράδοση των κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων
  • Σύγκριση των λογιστικών αποθεμάτων με τα πραγματικά και εξασφάλιση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών
  • Αξιοποίηση του χώρου και του χρόνου μέσω ειδικών συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης της εφαρμογής των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας