Στόχος είναι η εξέταση βασικών γνώσεων και τεχνογνωσίας των υποψηφίων, αναφορικά με τον σύνθετο ρόλο του Πωλητή Λιανικού Εμπορίου, τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία που πρέπει να διαθέτει για να εξασφαλίζει τη ποιοτική εξυπηρέτηση και τη πιστότητα των πελατών του.

Εξεταζόμενες ενότητες
  • Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ
  • Έρευνα Αγοράς και Διαχείριση Κινδύνου
  • Πελάτες και Πελατειακές Σχέσεις
  • Διοίκηση και Οργάνωση του Τμήματος Πωλήσεων
  • Διαχείριση Παραγγελιών και Αποθεμάτων