Στόχος είναι η εξέταση βασικών γνώσεων και τεχνογνωσίας των υποψηφίων, αναφορικά με το απαιτητικό ρόλο του Στελέχους Εξαγωγικού Εμπορίου, τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία που πρέπει να διαθέτει για να εξασφαλίζει την ανάπτυξη και τη κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης ,αλλά και της επαγγελματικής του εξέλιξης.

Εξεταζόμενες ενότητες
  • Εισαγωγή στις βασικές αρχές του εμπορίου
  • Η Μορφή του διεθνούς εμπορίου σήμερα
  • Μέθοδοι άσκησης άμεσων και έμμεσων εξαγωγών
  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας
  • Ο τρίτος κόσμος και οι αναδυόμενες αγορές