Το σχήμα πιστοποίησης ακολουθεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 και τα κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Στη σημερινή αγορά εργασίας, είναι αναγκαία η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όντας μια από τις πιο διαδεδομένες.

Σε όλους τους κλάδους όπως και στον τουριστικό, απαιτείται οι εργαζόμενοι να έχουν τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις-δεξιότητες χρήσης της γλώσσας. Να έχουν τη ικανότητα να χειρίζονται την αγγλική γλώσσα για βασικά ζητήματα που αφορούν στην εργασία τους και να επικοινωνούν με συνεργάτες και πελάτες.

Σκοπός του πιστοποιητικού είναι να αξιολογήσει τις γνώσεις/δεξιότητες ενός υποψηφίου σε βασικές γνώσεις και πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την Αγγλική Γλώσσα, ότι είναι σε θέση να ζητήσει και να λάβει απλές πληροφορίες χρησιμοποιώντας την Αγγλική Γλώσσα, ότι μπορεί να κατανοήσει εκφράσεις ενός απλού κειμένου που του παρουσιάζεται και να επικοινωνήσει με τον υποψήφιο πελάτη σε απλές καθημερινές περιπτώσεις ανταλλάσοντας πληροφορίες, αλλά και να γνωρίζει την βασική ορολογία που είναι απαραίτητη στον εργασιακό του χώρο.

Στόχος της συγκεκριμένης πιστοποίησης είναι οι υποψήφιοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τον προφορικό και γραπτό λόγο στον κλάδο εργασίας τους μέσω βασικών γνώσεων που πιστοποιούνται από το σχήμα πιστοποίησης “Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο εργασίας στην Αγγλική γλώσσα“.

Οι εξεταζόμενες δεξιότητες του πιστοποιητικού “Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο εργασίας στην Αγγλική γλώσσα” είναι:

  • Βασικά Αγγλικά
  • Οι αριθμοί
  • Οι χρόνοι της Αγγλικής Γλώσσας
  • Αγγλική Ορολογία για τον Τουρισμό & την Εστίαση