Με το βλέμμα στην αγορά εργασίας, πολλοί νέοι πλέον αλλάζουν τις επιλογές τους στις σπουδές και στρέφονται προς τα «πράσινα επαγγέλματα», αφού αυτά είναι που θα τους προσφέρουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν μία θέση εργασίας είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.

Τα πράσινα επαγγέλματα συμβάλλουν στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Αφορούν είτε παραδοσιακούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας (γεωργία, αλιεία, τουρισμός, υπηρεσίες) είτε νέους τομείς (π.χ. προώθηση καθαρών τεχνολογιών, εξοικονόμηση και σωστή διαχείριση του νερού και της ενέργειας, αξιοποίηση των αποβλήτων, οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία κ.ά.).

H ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσιο των πολιτικών της για την προαγωγή της περιβαλλοντικής αειφορίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η Vellum Global Educational Services για τον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων σχεδίασε το «Πιστοποιητικό στην Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων».